Zarządzanie małą firmą

Referaty

Zarządzanie małą firmą

Gotowe referaty, opracowania, projekty:
Idea przedsiębiorczości - referat - Skład pracy: definicja przedsiębiorstwa i przedsiębiorcy,... [Liczba stron: 7]
Strategie zarządzania kapitałem obrotowym - praca - Skład pracy: kapitał obrotowy netto i... [Liczba stron: 6]
Funkcjonowanie przedsiębiorstwa sprywatyzowanego - Skład pracy: istota i cel prywatyzacji,... [Liczba stron: 41]
Kompleksowe zarządzanie jakością TQM - Skład opracowania: definicja jakości, osiem wymiarów... [Liczba stron: 5]
Podstawy logistyki - Opracowanie omawia podstawowe zagadnienia z dziedziny... [Liczba stron: 22]

Definicje:
Ubezpieczony - To osoba, której majątek, życie, zdrowie i zdolność do pracy są objęte ochroną ubezpieczeniową. Czynne operacje bankowe - Polegają na wykorzystaniu zgromadzonych środków do udzielania różnych kredytów i lokowania ich w korzystnych przedsięwzięciach. Alokacja środków pieniężnych w aktywa...Ogólny podział ryzyka - Wyróżniamy: - ryzyko właściwe- związane z działaniem prawa wielkich liczb i odnoszące się do zjawisk o charakterze katastroficznym, jak pożary, powodzie, -...Opakowania i ich funkcje - Opakowanie jest to wyrób posiadający odpowiednią konstrukcję, ma za zadanie ochronę produktu opakowanego przed szkodliwym oddziaływaniem czynników zewnętrznych (lub szkodliwym...Prognoza ekonometryczna - Przez prognozy ekonometryczne rozumiemy sądy o kształtowaniu się zjawisk ekonomicznych w przyszłości. Przewidują, że określona zmienna charakteryzująca obiekt gospodarczy lub...

Inne tematy:
Kierowanie definicja
Definicja logistyki
Formy grupowego podejmowania decyzji
Czynniki wpływające na popyt[Mapa strony | RSS]