Zarządzanie małą firmą

Referaty

Zarządzanie małą firmą

Gotowe referaty, opracowania, projekty:
Idea przedsiębiorczości - referat - Skład pracy: definicja przedsiębiorstwa i przedsiębiorcy,... [Liczba stron: 7]
Strategie zarządzania kapitałem obrotowym - praca - Skład pracy: kapitał obrotowy netto i... [Liczba stron: 6]
Funkcjonowanie przedsiębiorstwa sprywatyzowanego - Skład pracy: istota i cel prywatyzacji,... [Liczba stron: 41]
Kompleksowe zarządzanie jakością TQM - Skład opracowania: definicja jakości, osiem wymiarów... [Liczba stron: 5]
Podstawy logistyki - Opracowanie omawia podstawowe zagadnienia z dziedziny... [Liczba stron: 22]

Definicje:
Teorie wzmocnienia - Wiążące się z osobą B.F. Skinnera i innych, często noszą także nazwę modyfikacji zachowań. Teorie te nie korzystają z koncepcji...Misja logistyczna - To koncepcja bazująca na identyfikacji grup nabywców i części rynku, które będą obsługiwane przez serwis logistyczny o jednolitym standardzie. Obejmuje...Kryteria SMART - To: Specyfic (konkretne) - wyrażają to, co chce się osiągnąć Measurable (mierzalne) - oparte na liczbach Achievable (osiągalne) - oparte na obiektywnej ocenia...Tomasz z Akwinu - Żył w połowie XIII w. (średniowiecze klasyczne), był Dominikaninem. Uważał tak jak Arystoteles, że naturalną rzeczą jest to, że ludzie...William Petty - Doszedł do wniosku, że ceny można podzielić na 3 kategorie: • Cena rynkowa – cena, która samorzutnie kształtuje się na rynku,...

Inne tematy:
Kierowanie definicja
Definicja logistyki
Formy grupowego podejmowania decyzji
Czynniki wpływające na popyt[Mapa strony | RSS]